واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:پوراسد
سمت سازمانی :مسئول صدور پروانه ساختمانی شماره تماس :