واحد سازمانی
طناز زندی
نام کارمند :طناز نام خانوادگی:زندی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :