واحد سازمانی
امیرعلی روستایی
نام کارمند :امیرعلی نام خانوادگی:روستایی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :