واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:بقایی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :