واحد سازمانی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :