واحد سازمانی
سعید زارع
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:زارع
سمت سازمانی :رئیس حسابداری شماره تماس :34412117