واحد سازمانی
نام کارمند :حاج مهدی نام خانوادگی:فیاض
سمت سازمانی :مسئول کتابخانه امیرکبیر شماره تماس :34442956