واحد سازمانی
حاج جبرئیل انبارته
نام کارمند :حاج جبرئیل نام خانوادگی:انبارته
سمت سازمانی :مسئول کتابخانه کوچه باغ شماره تماس :34433853