واحد سازمانی
نازلی علیپور
نام کارمند :نازلی نام خانوادگی:علیپور
سمت سازمانی :مسئول فرهنگسرای المهدی شماره تماس :34438344