واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:عبادپور
سمت سازمانی :مسئول خدمات داخلی شماره تماس :