واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس ابراهیم نام خانوادگی:شیرمحمدی
سمت سازمانی :مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شماره تماس :34438889