واحد سازمانی
مهندس اکبر  امجدی
نام کارمند :مهندس اکبر نام خانوادگی:امجدی
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :34440496