واحد سازمانی
نام کارمند :فتح اله نام خانوادگی:زارعی
سمت سازمانی :مسئول اموال شماره تماس :