واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:زارعی
سمت سازمانی :مدیر املاک شماره تماس :