واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:جعفرزاده
سمت سازمانی :مدیر برنامه ریزی و توسعه شماره تماس :