واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:حسن پور
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات شماره تماس :