واحد سازمانی
روح اله قراچورلو
نام کارمند :روح اله نام خانوادگی:قراچورلو
سمت سازمانی :مدیر فضای سبز شماره تماس :32600764