واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس روح اله نام خانوادگی:قراچورلو
سمت سازمانی :مدیر فضای سبز شماره تماس :