واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:عباسزاده
سمت سازمانی :معاون شهرسازی و معماری شماره تماس :