واحد سازمانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:سجلاتی
سمت سازمانی :سرپرست نوسازی شماره تماس :