واحد سازمانی
بهرام ایران نژاد
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:ایران نژاد
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :34444077