واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس بهرام نام خانوادگی:ایران نژاد
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :