واحد سازمانی
نام کارمند :عیسی نام خانوادگی:حسن زاده
سمت سازمانی :سرپرست حوزه شهرسازی شماره تماس :