واحد سازمانی
احد یعقوبی بقاء
نام کارمند :احد نام خانوادگی:یعقوبی بقاء
سمت سازمانی :معاون معاونت خدمات شهری شماره تماس :