واحد سازمانی
نام کارمند :احد نام خانوادگی:یعقوبی بقاء
سمت سازمانی :سرپرست معاونت خدمات شهری شماره تماس :