واحد سازمانی
جمشید نقش کار
نام کارمند :جمشید نام خانوادگی:نقش کار
سمت سازمانی :سرپرست معاونت فنی و عمرانی شماره تماس :