واحد سازمانی
مهدی اشرفی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:اشرفی
سمت سازمانی :رییس امور شهری شماره تماس :