واحد سازمانی
مهندس محمدرضا عباسی
نام کارمند :مهندس محمدرضا نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :مدیر حراست و مشاور شهردار شماره تماس :