واحد سازمانی
نام کارمند :عبدالله نام خانوادگی:قلی پور
سمت سازمانی :سرپرست امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شماره تماس :