واحد سازمانی
عبدالله قلی پور
نام کارمند :عبدالله نام خانوادگی:قلی پور
سمت سازمانی :مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شماره تماس :