واحد سازمانی
حسن مهری
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:مهری
سمت سازمانی :مسئول تخلفات ساختمانی و سد معبر شماره تماس :32609919