واحد سازمانی
نام کارمند :بابک نام خانوادگی:ترکمنلو
سمت سازمانی :مدیر امور ارتباطات شماره تماس :34429596