واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:خلیل زاده
سمت سازمانی :مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شماره تماس :