• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : چهارشنبه 20 مرداد 1389     |     کد : 16

معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

      
 
مهندس علي دهقاني  معاون خدمات شهری شهردار منطقه 4 تبریز 

 

شرح وظایف معاونت خدمات شهری وادارات تابعه

 
عنوان پست / رده سازماني : معاون خدمات شهري 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
      1.  رسيدگي و مراقبت مستمر در اثر نظافت در محدوده منطقه .
      2.جلو گيري از كار اماكن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات كميسيون تشخيص مزاحمت .
      3. نظارت بر واحد همكاري با واحدهاي ذيربط در اثر بين برون حشرات و حيوانات موذي و ولگرد .
      4. نظارت در امر برف روي و مراقبت در پاك بودن سيلها و پيشگيري لازم در جلوگيري از جريان سيلابها به معابر در محدوده تحت نظارت منطقه .
      5. حفظ ارتباط با ساكنين منطقه و آگاه نمودن آنان از خدمات و فعاليتهاي انجام شده و جلب همكاري شوراهاي محلي و موسسات بهداشتي و اجتماعي در نامه هاي خدماتي و بطور كلي ارتقاء سطح بهداشت منطقه .
      6. حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل ميادين ، رفوژها ، پاركهاي محلي و اشجار معابر با هماهنگي سازمان پاركها و فضاي سبز در حد اختيارات مصوب تعويض شده .
      7. نظارت برحسن اجراي امور نواحي منطقه در ارتباط با مسئوليتها و اختيارات اداري مالي و فني و خدماتي كه تعويض شده است .
      8.  مسئول ستاد سيل و حوادث غير مترقبه در محدوده منطقه .
      9.  نماينده شوراي اسلامي شهر در كميسيونهاي معاملات و تحويل .
     10. نظارت بر جمع آوري زباله و دفن ان بطريقه بهداشتي يا فرستادن ان به سازمان بازيافت .
    11.       انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .      

مسئول زیباسازی

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول زيبا سازي
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     نظارت بر اجراي كليه مصوبات و دستورالعملهاي زيبا سازي .
2-     شناسايي كمبود موارد خاص و مرتبط با زيبا سازي در سطح منطقه .
3- مطالعه و تهيه گزارش از وضع موجود و نابساماني هر يك از موارد فوق الذكر در سطح منطقه با هماهنگي منطقه و مديريت زيبا سازي .
4-     تهيه پيش طرح و طرح لازم جهت موارد فوق الذكر با تصويب مديريت زيبا سازي .
5- پيگيري و نظارت جهت اجراي المان هاي شهري ( مبلمان شهري ) ، جانمايي و گرافيك شهري .
6-     رنگ آميزي جداول ديوارها نرده ها اسباب بازيها و سازماندهي تصاوير
7-      اجرا و نصب كليه اسباب بازيها و وسايل تفريحي در پاركها و خيابانها .
8-      نصب و اجراي تابلوها زيبا كننده شهر و تنديس هاي فرهنگي .
9-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .  
   

مسئول خدمات شهری

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول خدمات شهري 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- نظارت بر امر نظافت و حمل و خروج از منطقه 6 شهر .
2-  شستشوي معابر و خيابانها .
3-  رسيدگي به اعتراضات و شكايات ارسالي از طرف شهروندان در خصوص وظايف خود .
4-  عضو ارشد ستاد حوادث غير مترقبه در منطقه 6 .
5-  نظارت بر امر اجرايي دقيق اعياد مراسم ها عزاداري ها .
6-  صدور مجوز جهت نصب پلاكاردها و تابلوهاي تبليغاتي .
7-  ناظر پيمانكاران در امر خدمات شهر .
8-  انجام امور اسم گذاري كوچه ها و محله ها .
9-  محاسبه جرائم مربوط به پيمانكاران خدمات شهري .
10-   ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
11-   زدن پرچمهاي جمهوري اسلامي ، رنگي و مشكي در مراسم هاي مختلف .
12-   اتلاف سگهاي ولگرد در سطح منطقه .
13-   طعمه گذاري ماديها ، انهار و زهكشها جهت موش كشي .
14-   پاكسازي و رنگ آميزي ديوارها ، نرده ها ، موانع ، ايستگاههاي اتوبوس ، جداول و غيره
15-   تشكيل ستاد رفع سيل (ستاد سيل) و حوادث غير مترقبه .
16-   برف روبي از كليه معابر اصلي ، فرعي و شن و نمك پاشي .
17-   جمع آوري و حمل برف از محل مربوطه .
18-   نظافت و پاكسازي اماكن عمومي ، پاكسازي جوبها ،شهرها ، فاضلابها ،زير پلها ، آبروها و غيره .
19-   رفتن آب باران از معابر اصلي و فرعي و پباره روها در مواقع بارندگي .
20-   مظافت كليه خيابان ها ، ميادين ، معابر ،پياده روها و باغچه كنار پياده رو و كوچه ها .
21-   دفع پلها ، آبروها و غيره .
  

متصدی ماشین آلات

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي ماشين آلات   
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     جمع آوري ضايعات ساختماني از نقاط مختلف شهر .
2-      دفن زباله .
3-      خاكريزي جهت فضاي سبز .
4-      سرويس كاري ماشين آلات و آهنگري خود روهاي سنگين .
5-     زير سازي و تسطيح كوچه ها و معابر .
6-      همكاري با واحد امور شهر در رابطه با آبگرفتگي هنگام بارندگي .
7-     همكاري با واحدهاي فضاي سبز ، اتوبوسراني بر حسب نياز .
8-      انجام اموري كه از ما فوق ارجاع مي شود .
9- جمع آوري و حمل كليه برگها و شاخه ها و سافه هاي شكسته درختان معابر و اماكن عمومي به محل تخليه .
10-پاك كردن آگهي ها و نوشته ها از ديوار تاسيسات عمومي .
11-تهيه مقدمات لازم از محلهايي كه قرار است توسط مقامات شخصيتي ايراني و خارجي مورد بازديد قرار گيرد .
12-جلوگيري از فعاليتهاي مزاحم و غير بهداشتي و مخل آسايش و بهداشت .
13-جلوگيري از فعاليت ساختماني غير پروانه .
14-جلوگيري از نصب كيوسك و يا دكه بدون مجوز شهرداري .
15-جلوگيري از قطع اشجار .
16-جلوگيري از حفاريهاي بدون مجوز در سطح خيابانها و معابر عمومي .
17-جلوگيري از محل دام در اماكن عمومي (بند20) .
18-جلوگيري از سد معبر جهت مصالح ساختماني و يا تخليه آن در اماكن عمومي .
19-شستشو و نظافت و پاكسازي علايم ترافيكي و چراغهاي راهنمايي و... .
 
  

متصدی تشخیص مزاحمت

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي تشخيص مزاحمت   
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- رسيدگي به پرونده هاي بند 20 ماده 55
2-  تشكيل پرونده براي مشاغل مزاحم شهري .
3-  تعطيل و پلمپ نمودن مغازه ها ، كارگا ههاي مزاحم در سطح شهر .
4-  بازديد مشاغل مزاحم شهر ( آلودگي صوتي ، بهداشتي و .... ) .
5-  رسيدگي به شكايات مردم .
6- اجراي بند 14 جهت رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر .
7-  ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
8- نظافت و پاكسازي و شستشوي سطلهاي زباله .
9-شستشوي و نظافت و پاكسازي كليه سايه بانها ، گيشه بليط ،ايستگاه اتوبوس ، نرده ها ،گارد ريلها و پلهاي هوايي
10-       جمع آوري پلاكاردها و تابلوهاي بدون مجوز و داربستهاي غير مجاز .
11-       شستشوي و نظافت و پاكسازي پانلها و تابلوهاي تبليغاتي .
12- رفع سد معبر و رفع مزاحمت از شهروندان توسط دست فروشها در معابر ،خيابانها ، چهار راهها
13-    رفع سد معبر و رفع مزاحمت توسط وانت بارهاي دوره گرد در اماكن عمومي .
14- رفع سد معبر از گاريهاي دستي ، بارفروشي و همچنين جمع آوري كنندگان بازيافت در سطح شهر .
15-       جمع آوري رفع مزاحمت كودكان خياباني در سطح شهر .
  

مسئول نظارت وپیگیری 

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول نظارت و پيگيري  
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     نظارت بر واحد كنترل ساختمان .
2- بررسي كيله شكايات مردمي مبني بر تخلفات شهري و ارجاع آن به مبادي ذيربط جهت بررسي و پيگيري .
3-     هماهنگي جهت اجراي احكام ماده 100 جهت ساخت هاي خلاف .
4-      نظارت و جلوگيري بر تبديل كاربري محلهاي مختلف در سطح شهر .
5-      كنترل حفاري ها .
6-      نظارت بر انجام امور واحد سد معبر .
7-      پشتيباني از واحدهاي داراي مسئول .
8-     انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي گردد .   
 

متصدی کنترل ساختمان

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي كنترل ساختمان   
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- كنترل كليه ساخت و سازها و كنترل پروانه هاي صادره .
2-  جلوگيري از ساخت و سازهاي خلاف و ديواركشي غير مجاز .
3-  گشت زني مداوم در سطح منطقه و شناسايي ساخت و سازهاي خلاف ( تجاري و مسكوني )
4-  جلوگيري از مشرف سازي و ساير موارد غير قانوني .
5- تهيه و تنظيم صورتجلسه هاي تعطيل ساختمانهاي بدون پروانه و ارائه آنها به مافوق جهت ارسال به كمسيون ماده صد .
6- رسيدگي به شكايات و اعتراضات وارده در مقوله تخلفات ساختماني و بازديد از محل و صدور اخطارهاي كتبي و تهيه صورتجلسه .
7- تهيه گزارشات روزانه از نحوه عملكرد اكيپ گشت كنترل ساختمان در 3 شيفت .
8- ارائه گزارشات بصورت روزانه و ماهيانه به مافوق جهت پيگيري امور .
9-  ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .  
  

متصدی سدمعبر

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي سد معبر  
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- رفع سد معبر خيابانها كوچه ها ميادين پاركها .
2-حذف پلاكاردهاي بدون مجوز و پلا كاردهاي تاريخ گذشته از سطح شهر و همچنين داربست هاي بدون مجوز .
3-  برخورد با متكديان در سطح پاركها و خيابانها و تحويل به مراكز نگهداري .
4-  انجام اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . 
 

متصدی کنترل ضایعات ساختمانی

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي كنترل ضايعات ساختماني 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     رفع سد معبر توسط ضايعات ساختمان�� .
2-     جلوگيري از تخليه خودروهاي نخاله ساختماني در سطح منطقه 6 .
3-     اخطار به مالكين ساختماني كه مصالح تخليه شده داخل خيابان جمع گردد .
4-     اخطار به پيمانكاران طرحهاي پياده روسازي و غيره جهت كنترل مصالح و ضايعات ساختماني .
5-     انجام اموري كه از طرف مافوق ارجاع شده است .
6- جمع آوري متكدي و افراد محلول حال (طبق بند 5 ماره 55 قانون شهرداريها) و مصوب شوراي عالي اداري كشور و تحويل به مركز مربوطه .
7-     رفع سد معبر از مغازه دارها ،اشغال پياده روها و سواره رو ها .
8- رفع مزاحمت از شهروندان توسط كاميونهاي كمپرسي ، وانت بار و لدر و ... كه اقدام به پارك در معابر مي نمايند .
9-     جلوگيري از شستشو و تعويض روغن توسط خودروها و يا موتور سيكلتها در معابر عمومي .
10-جلوگيري از پارك خواب در سطح پاركها و اماكن عمومي .
11-جلوگيري از ماهيگيري بوسيله تور ماهيگيري از رودخانه ها و ماديها و انهار .
12-جلوگيري از تأسيس كارخانه ها ، كارگاهها ، گاراژهاي عمومي ، دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اسطبل چارپابان كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند .
13-جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني .
 

مسئول فضای سبز

 
عنوان پست / رده سازماني :مسئول فضای سبز
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .

      1-حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در سطح شهر.
2-ايجاد فضاي سبز و محيط هاي سالم و عاري از آلودگي جهت استفاده شهروندان . 
3-احداث پاركهاي شهري و احداث فضاي سبز . 
4-احداث فضاي سبز در رفيوژهاي خياباني . 
5-پيگيري جهت آبگيري انهار سطح منطقه به منظور آبياري اشجار حاشيه انهار . 
6-مبارزه شيميائي و مكانيكي بر عليه آفات و بيماريهاي گياهي جهت حفظ و نگهداري اشجار . 
7-رسيدگي به مشكلات شهروندان در خصوص ايجاد مزاحمت اشجار قديمي در معابر فرعي و محلات
8-هرس درختان و رفع خطر اشجار قديمي خشك و در حال سقوط . 
9-صدور مجوز قطع اشجار در باغات و زمينهايي كه مالكيت آن توسط متقاضي مشخص باشد . 
10-كنترل و نظارت بر تداوم وشنايي پاركها و فضاهاي سبز . 
11-تحويل درخت در هفته درختكاري جهت توسعه فضاي سبز و تشويق مردم . 
12-نظارت بر كيله امور پيمانكاران فضاي سبز . 
13-ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . 
14-كنترل و نظارت بر سيستم آبرساني سطح منطقه . 
15-كنترل و نظارت بر عملكرد آبنماهاي سطح منطقه . 
16-كنترل و نظارت بر موتور پمپها و موتور خانه هاي سطح منطقه . 
17-نظارت بر تابلوهاي كنترل و توزيع برق در سطح منطقه . 
 

متصدی انهار

 
عنوان پست / رده سازماني :متصدي انهار  
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- پاكسازي انهار از نخاله هاي ساختماني و ضايعات و علف زني انهار جهت هدايت سريعتر آب .
2-      ايجاد فضاي سبز در اطراف بدنه ماديها .
3-      بدنه سازي هاي مادي ها تا حدودي با هماهنگي مسئول واحد عمران .
4-      دفع تجاوز به حريم انهار سطح منطقه و جلوگيري از ايجاد پل بدون مجوز بر روي انهار .
5- پيگيري جهت رهاسازي آب در انهار طبق برانمه زمان بندي و برنامه ريزي جهت هدايت آب تا انتهاي مسير و انهار فرعي. 6-     جلوگيري از قطع غير قانوني اشجار حاشيه انهار .
7-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
  

متصدی گلکاری

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي گلكاري
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- كاشت گل هاي فصلي و دائمي در فضاهايي كه قبلا طرح آن تهيه و به تصويب رسيده باشد .
2- سعي در انجام صحيح فعاليتها و وظايف محوله .
3- هرس پرچين هاي فضاي سبز از قبيل مواد به شمشاد ، زرشك ، پير كانتا مطابق طرح پيشنهادي .
4- اجراي دستورات و فرامين در حوزه شرح وظايف و دستورات مافوقي سازماني . 
5- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

 

متصدی برقکاری

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي برقكاري
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1ايجاد سيستم روشنايي در پاركها و تعويض كابلهاي فرسوده و لامپهاي سوخته .
2-  ايجاد سيستم حفاظتي از تابلوهاي برق ( به منظور جلوگيري از حوادث ) .
3-  سرويس دهي به موتور پمپهاي آبرساني و تابلوهاي برق .
4-  ايجاد سيستم ايمني برق در پاركها و معابر فضاي سبز .
5- چراغاني در ميادين و پلها در مناسبتهاي ملي و مذهبي .
6-  ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . 

 متصدی آب نما

 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي آب نما
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-روشن و خاموش كردن فواره هاي حيطه كاري خود در زمانهاي مشخص كه از طرف مسئول به وي ابلاغ ميگردد .
2-  نگهداري و حراست از آب نماها و فواره هاي حيطه كاري خود .
3-  مسئوليت حفظ و نگهداري از موتور پمپهاي آب نماها و فواره هاي حيطه كاري خود .
4-  اجراي دستورات و فرامين در حوزه شرح وظايف و دستورات مافوقي سازماني .
5-  اطلاع از بروز هر گونه عدم تطابق به مسئول فضاي سبز يا مسئول انهار فضاي سبز .
6- حفظ و نگهداري و حراست از تابلوهاي برق مخصوص موتور پمپهايي كه جهت فواره و آب نما تعبيه شده اند .  
7- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

متصدی ناظرپروژه های عمرانی

 
عنوان پست / رده سازماني : ناظر پروژه هاي عمراني
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- حضور در جلسه تحویل زمین پیمانکار
2- بررسی برنامه زمان بندی ارسال شده از پیمانکار با هماهنگی مسئول کنترل پروژه
3- بررسی وتایید صورتجلسات احجام کار
4- بررسی وتایید صورت وضعیت های مالی
5- بررسی وتایید تعدیل
6- بررسی وتایید مدارک لازم و حضور درکمیسیون تایید مصالح پروژه
7- حضور درکمیسیون تاخیرات پروژه و بررسي دلائل تاخيرات
8- بررسی وتایید مدارک تحویل موقت وقطعی
9- بررسی وتایید فرم دستور کارهای لازم
10- نظارت برحسن انجام کار
11-بررسی وتکمیل بودن مدارک پرونده قبل از رسیدگی به صورت وضعیت
12- اعلام و پي گيري نواقص و ابهامات موجود در نقشه ها و هماهنگي با سازمان طراحي و حوزه معاونت عمران شهري

13- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود

13- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود

رئیس امورقراردادها

 
عنوان پست / رده سازماني : رئیس امور قراردادها
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
 
1- دریافت دستور موافقت جناب شهردار برروی درخواست انتخاب پیمانکار
2- تعیین ردیف بودجه وهزینه پروژه
3-تکمیل فرم تامین اعتبار
4- تکیمل فرم های انجام مناقصه ونصب دربوردوارسال به سایر مناطق
5- شرکت درکمیسیون عالی معاملات
6- پی گیری وتکمیل فرم عقد قرارداد
7- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود
  

 

رئیس اداره برنامه ریزی وکنترل پروژه

 
عنوان پست / رده سازماني : رئیس اداره برنامه ریزی وکنترل پروژه
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- وارد کردن اطلاعات قراردادهای منعقد شده وتحت نظارت منطقه
2- دریافت مقدار پیشرفت فیزیکی وریالی از ناظر پروژه
3- تهیه وتنظیم وارسال گزارش بیست وپنجم هرماه به دفتر جناب شهردار وحوزه معاونت
4- تهیه وتنظیم گزارش پروژه های فعال وبه اتمام رسیده درهرماه وارسال به دفتر جناب شهردار منطقه
5- تهیه وتنظیم وارسال گزارش مصور ومقایسه ای پروژه های منطقه در پایان هرماه وارسال به دفتر جناب شهردار منطقه
6- محاسبه مقدار پیشرفت وریال پروژه هاتحت برنامه زمان بندی و مقایسه با نظر ناظر پروژه وارسال به دفتر معاونت عمران
7- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود
   

مسئول دفتر عمران

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول دفتر عمران
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- پی گیری نامه های ارسالی به تایپ وسپس دبیرخانه
2- پی گیری نامه های ارسالی وارده از تایپ ودبیرخانه
3- تفکیک وثبت نامه های وارده به معاونت فنی وعمران وارسال به جهت اخذ دستور به معاون فنی وعمران منطقه
4- تکمیل کلیه فرمهای ایزو با رایانه
5- تکميل پرونده مناقصه (از استعلام تاکمیسیون عالی معاملات )بعنوان دبیر
6- بایگانی مدارک پرونده های عمرانی
7- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود
 

نقشه بردار

 
عنوان پست / رده سازماني : نقشه بردار
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- کنترل صورت وضعیت پیمانکاران نقشه برداری
2- حضور درصورتجلسه تحویل زمین وتحویل بنچ مارک کلیه پروژه ها
3- پیگیری رفع ابهامات نقشه برداری پروژه های عمرانی
4- کنترل احجام خاکبرداری وخاکریزی پروژه های عمرانی
5- کنترل محور وکد ارتفاعی ستونی سازه های بتنی وفلزی
6- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود
 

رسیدگی مجدد

 
عنوان پست / رده سازماني : رسیدگی مجدد
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- بررسی بندهای قرارداد با روکش صورت وضعیت
2- بررسی صحت احجام صورت وضعیت با احجام صورت جلسه های تایید شده
3- بررسی صحت شیت های آزمایشگاهی با نقشه ودستور کار
4- بررسی ودنیای صورت وضعیت با ................. منظم به قرارداد
5- بررسی موضوع پیمان باعملیات اجرایی انجام شده
6- بررسی احجام صورتجلسه
7- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود
 

ناظرآسفالت

 
عنوان پست / رده سازماني : ناظر آسفالت
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- تهیه لیست محل های مورد نیاز جهت آسفالت ریزی معابر فرعی
2- تهیه لیست محل های مورد نیاز جهت آسفالت ریزی معابر اصلی
3- پی گیری انتخاب پیمانکاران جهت آسفالت ریزی
4- هماهنگی لازم با آزمایشگاه حوزه عمران جهت نمونه برداری
5- هماهنگی لازم با سرناظر آسفالت عمران جهت نمونه برداری
6- مشخص کردن موفقیت محل های آسفالت شده در GIS
7- انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود
  


PDF چاپ چاپ