• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : چهارشنبه 20 مرداد 1389     |     کد : 17

معاونت شهرسازی

معاونت شهرسازی


 
 

مهندس احد مهرافروز       سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 4 تبریز

 

 

شرح وظایف معاونت شهرسازی وادارات مربوطه

 
عنوان پست / رده سازماني : معاون شهر سازي 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- نظارت به صدور پروانه ساختمان و پايان كار و گواهي عدم خلاف و استعلامهاي دفتر خانه و بانك و .... براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسين نا����ر ساخت و سازهاي شهري .
2-  پيشنهادات پيرامون اصلاح و تغيير كاربريهاي موردي و موضوعي به مديريت امور شهر سازي .
3-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات مهندسين ناظر و ارسال آن به مسئول  امور شهر سازي و معماري .
4-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به مراجع ذيصلاح .
5-  صدور مجوز ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقررات جاري .
6-  عضويت در كمسيونهاي شوراي شهر سازي منطقه و شوراي ويژه ، آزاد سازي و گروه كارشناسان .
7-      نظارت بر طرحهاي تفضيلي و شناسايي مغايرتهاي موجود با هماهنگي مسئول طرح تفصيلي.
8-     نظارت بر عملكرد واحد شهرسازي جهت خدمت رساني و تكريم ارباب رجوع
9-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

 مسئول طرحهای تفضیلی

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول طرحهاي تفصيلي  
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     مشخص كردن كاربري پلاكها – گذر بندي – شبكه هاي معابر و دسترسي ها .
2-     اطلاع رساني در مورد عقب نشيني هاي پلاك .
3-      مشخص كردن كاربريهاي موجود و يا كاربريهاي پيشنهادي .
4-      كنترل كاربريها و در صورت مغايرت دستور بررسي و اصلاح  .
5-      كنترل استعلامها و پروانه ها و مقايسه با ق��ل.
6-     رابطه منطقه با معاونت شهر سازي و مديريت دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري .
7-     شركت در جلسات شوراي شهرسازي .
8-  شركت در جلسات شوراي معابر در خصوص عرض گذرها ، نياز يا عدم نياز عقب نشيني ها و پخ ها .
9-     ارتباط با مشاوران منطقه و شركت در جلسات با مشاورين .
  

  GISمسئول  

 
عنوان پست / رده سازماني :مسئول GIS 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     مديريت كاربران سيستم GIS در واحد .
2-  پاسخ گويي به تمامي استعلامهاي مرتبط با نقشه ها از طريق سيستم اطلاعات جغرافيايي شهرداري .
3- جمع آوري گزارشهاي پيشرفت آزاد سازي و ارسال به سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري منطقه 4 جهت انعكاس در نقشه ها .
4-      تحويل فايل نقشه جهت اجراي عمليات تفكيكي به ارباب رجوع .
5- دريافت نقشه تفكيكي به همراه فايل مربوطه و ��ر��ال به حوزه شهرسازي جهت انعكاس بر روي نقشه ها .
6-      جمع آوري گزارشهاي فرمهاي تغيير در ساختار شبكه معابر .
7-      جمع آوري گزارشهاي فرمهاي تغيير عوارض خدمات شهري .
8-  تكميل فرمهاي گزارش ساخت و ساز و ارسال به سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري منطقه 4 جهت انعكاس در نقشه ها .
9-      انعكاس مشكلات نقشه اي منطقه به واحد GIS حوزه شهرسازي و بخش GIS سازمان .
10- تلاش در امر غني سازي و انعكاس اطلاعات نقشه ها .
11- تحويل آخرين نقشه هاي وضع موجود و طرح تفضيلي از رابط سازمان و به هنگام سازي اطلاعات كاربران در منطقه .
12- تحويل آخرين نسخه نرم افزار GIS شهرداري از رابط بخش GIS سازمان و به هنگام سازي و آموزش كاربران .
13- تلاش در امر انعكاس كدهاي نوسازي و نيز ويرايش كدهاي قيلي .
14- ايجاد ارتياط واحد بايگاني و واحد نوسازي در خصوص اعمال تغييرات كدهاي نوسازي حاصله از اجراي پروژه هاي عمراني  .

 مسئول شهرسازی

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول شهر سازي
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     بررسي نقشه معماري و تحويل جهت طرح در شورا .
2-      كنترل و نظارت بر روند اجراي كليه امور مربوط به پرونده هاي شهر سازي .
3-  بررسي تقاضاهاي صدور پروانه ساختمان ، دستور بازديد و دستور مجوز تهيه نقشه ، كنترل و تطابق نقشه هاي سازه و تاسيسات .
4-      تاييد مجوز تهيه نقشه
5-  بررسي و مطابقت نقشه هاي معماري مصوب شوراي شهر سازي با نقشه هاي اجرايي سازه .
6- دستور بازديد استعلام دفتر خانه ، بانك ، ثبت ، اتحاديه ، حفاري آب و گاز و كنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ .
7- پاراف پيش نويس پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف و پاسخ استعلامها و كليه مكاتبات مربوطه به حوزه شهر سازي .
8-  شركت در جلسات شوراي شهر سازي و ارائه نقطه نظرات شهر سازي به عنوان يكي از اعضاء كمسيون .
9-      هماهنگي لازم در كليه امور مربوط به شهر سازي با معاون شهر سازي منطقه .
10-نظارت بر كليه عوامل بازديد ،GIS ، محاسب ، پيش نويس و كنترل ساختمان .
11-دستور بازديد سفت كاري و پايان كار و بررسي گزارشات مربوطه  .
12- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
13-بازديد از موارد خاص كه نياز به بررسي بيشتر دارند .
 

 مسئول محاسب زیربنا

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول محاسب زير بنا
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- محاسبه نقشه ها ، زيربناها ، تراكم ، جرائم ماده صد بر اساس آراء صادره ، دستورالعملهاي مدون و ارقام مصوب شوراي اسلامي شهر .
2-      محاسبه توافقات بين مالك و شهرداري توسط معاونت شهر سازي يا شهردار .
3-      محاسبه عوارض زير بنا و عوارض نقل و انتقالات .
4- رسيدگي به گزارشات مامورين بازديد ازمحل و تطبيق آنها با سوابق و نقشه موجود در پرونده نظارت براي تشخيص و محاسبه عوارض نوسازي                  زير بنا ، بالكن ، نور گير ، تفكيك و .......
5-     محاسبه اختلاف عوارض پرونده ها (جهت تمديد ، سفت كاري و پايان ).
6-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

 مسئول صدورپروانه

 
عنوان پست / رده سازماني: مسئول صدور پروانه
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     صدور پروانه پايان ، سفت كاري و پايان ساختمان و اصلاحات پروانه .
2-      تمديد پروانه .
3-      تهيه و تشكيل پرونده در جهت صدور پروانه ساختمان .
4-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
  

 کارشناس بازدید

 
عنوان پست / رده سازماني : كارشناس بازديد 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     پاسخ به مراجعين حضوري در مورد استعلامات از لحاظ بازديد .
2-  حضور با مالك در محل و برداشت موقعيت و عرصه و اعياني وضع موجود و مطابقت آن با سابقه و اعلام مغايرتها .
3-  هماهنگي با طرحهاي تفصيلي و بررسي موارد در خصوص كاربري و گذربندي و مصوبات مربوطه .
4-  بازديد و گزارش پيرامون تائيد ابعاد ملك تطبيق محل با سند مالكيت،   مشخصات بناها .
5-      صدور كارت گذر بندي و مشخص نمودن موقعيت پلاك نسبت گذرها   .
6-  بازديد و گزارش پايان عمليات سفت كاري و تمديد يا تعويض پروانه هاي ساختماني و تطبيق آن با نقشه هاي مصوب در پروانه صادره و اعلام مغايرتها .
7-  كنترل انطباق گزارش هاي موجود در پرونده و گزارش مهندسين ناظر با عمليات ساختماني انجام شده .
8-  وضعيت پلاكهاي مجاور از نظر 1) قد پاي ساختمان2) ارتفاع ساختمان 3) قدمت ساختمان .
9-     ارائه خلاصه اقدامات انجام شده قبلي هر پرونده .
10- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 
 
 
متصدی تشکیل پرونده 
 
 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي تشكيل پرونده 
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     اخذ كليه مدارك لازم جهت تشكيل و تكميل پرونده .
2-  تهيه پيش نويس و پاكنويس پروانه هاي ساختماني و گواهي تائيد سفت كاري و پايان ساخت .
3-      تهيه و تنظيم كليه پاسخ به استعلام هايي كه مربوط به امور شهر سازي مي باشد .
4-  كنترل كليه مدارك موجود در پرونده از نظر احراز مالكيت و تطبيق دادن سوابق پرونده .
5-      هماهنگي لازم در كليه امور با مسئول شهر سازي منطقه .
6-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .


PDF چاپ چاپ