• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
کریم عبادپور
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:عبادپور
سمت سازمانی :مسئول خدمات داخلی شماره تماس :