• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
  واحد سازمانی
عیسی امیدواری
نام کارمند :عیسی نام خانوادگی:امیدواری
سمت سازمانی :مسئول آسفالت شماره تماس :