• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : سه شنبه 26 بهمن 1395     |     کد : 1928

آگهی مناقصه عمومی (تجدید آگهی)

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد به استناد مجوز حاصله از شهردار محترم کلانشهر تبریز امورات احداث و نگهداری فضای سبز را در 3 ناحیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های رتبه دار واگذار نماید.

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد به استناد مجوز حاصله از شهردار محترم کلانشهر تبریز امورات احداث و نگهداری فضای سبز را در سه ناحیه بشرح ذیل بر اساس دفترچه پیمان سازمان پارک های شهرداری تبریز به پیمانکاران و شرکت های رتبه دار واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 95/12/15 به دبیرخانه منطقه چهار تحویل نمایند.

1- ناحیه بهار شادی با برآورد اولیه 12/192/987/808 ریال و سپرده شرکت در مناقصه 610/000/000 ریال
2- ناحیه قطران با برآورد اولیه 6/529/743/339 ریال و سپرده شرکت در مناقصه 327/000/000 ریال
3- ناحیه میدان آذربایجان با برآورد اولیه 9/095/688/891 ریال و سپرده شرکت در مناقصه 455/000/000 ریال
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادها ساعت 17:30 روز یکشنبه مورخه 95/12/15 بوده و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
                                                                                                                                         اکبر امجدی
                                                                                                                             سرپرست شهرداری منطقه چهار


PDF چاپ چاپ