• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 1396     |     کد : 2290

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید.. لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خیابان آذربایجان - جنب اداره کار و امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 96/04/14 به دبیرخانه منطقه تحویل نمایند:

1- شبکه آبیاری تحت فشار پارک بزرگ با برآورد اولیه 8/000/000/000 ریال و سپرده 400/000/000 ریال
2- تکمیل ساختمان آتش نشانی میدان معلم با برآورد اولیه 10/000/000/000 ریال و سپرده 500/000/000 ریال
3- پوشش جداول دوبل خیابان 22 بهمن با برآورد اولیه 2/000/000/000 ریال و سپرده 100/000/000 ریال
4- تامین اکیپ امانی سرویس های بهداشتی با برآورد اولیه 1/950/000/000 ریال و سپرده 97/500/000 ریال

- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادها ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 96/04/14 در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
- کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

اکبر امجدی
شهردار منطقه چهار تبریز


PDF چاپ چاپ