• شهرداری منطقه 4
  • پل تاریخی آجی چای
  • میدان ستارخان
  • نورپردازی میدان جهاد
 
تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1401     |     کد : 4811

آگهی مناقصه عمومی

پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۴ تبریز

شهرداری منطقه ۴ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده عملیات اجرایی پروژه های عمرانی زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) واگذار نماید.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۴ تبریز، شرکتهای متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه نمایند:

۱-تعویض و ایمن سازی نرده های پل منجم بر آورد اولیه  به مبلغ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (داشتن حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری یا ابنیه).(تجدید)

۲-رفع خرابی و تامین روشنایی پل عابر پیاده روبروی بیمارستان محلاتی و پل های عابرپیاده بلوارآذربایجان وخیابان دامپزشکی برآورد اولیه  به مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ ۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (داشتن حداقل پایه ۵ دررشته راه و ترابری یا ابنیه یا نیرو).(تجدید)

۳-ساماندهی آبهای سطحی کوی عباسزاده بر آورد اولیه  به مبلغ ۱۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (داشتن حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری یا ابنیه یا آب).

۴- کفسازی و پیاده رو سازی کوچه مستشار بر آورد اولیه  به مبلغ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (داشتن حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری یا ابنیه).(تجدید)

۵- اجرای آسفالت اساسی زیر گذر منجم (ضلع شمالی) بر آورد اولیه  به مبلغ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (داشتن حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری). (تجدید)

- مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد توسط مناقصه گر از ساعت ۸ روز پنچشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ تا ساعت ۸ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ می باشد و تنها سپرده شرکت در مناقصه پس از بارگذاری در سامانه، به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ در پاکت سر بسته توسط مناقصه گر به دبیر خانه شهرداری منطقه ۴ واقع در خیابان آذربایجان – جنب اداره کار و تعاون تحویل خواهد گردید.

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه  مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ در بستر  سامانه ستاد در محل اتاق جلسه  شهرداری تبریز واقع در  خیابان آزادی، لاله زار جنوبی، ساختمان شهرداری تبریز بر گزار خواهد گردید.

-  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد  قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیۀ پیشنهادها مختار است.

- رعایت ظرفیت کاری و پروژه ها در دست اجرای شرکتها الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- هزینۀ چاپ آگهی به عهدۀ برنده مناقصه ها خواهد بود.

- سایراطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه های فوق در اسناد مناقصه مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد


PDF چاپ چاپ