واحد سازمانی
ناصر بابایی
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:بابایی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :326