واحد سازمانی
علی پوراسد
نام کارمند :علی نام خانوادگی:پوراسد
سمت سازمانی :مسئول صدور پروانه ساختمانی شماره تماس :329