واحد سازمانی
امیرعلی روستایی
نام کارمند :امیرعلی نام خانوادگی:روستایی
سمت سازمانی :رییس اداره پیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :292