واحد سازمانی
سعیده گلباز
نام کارمند :سعیده نام خانوادگی:گلباز
سمت سازمانی :مسئول آمار و اطلاعات شهرسازی شماره تماس :307