واحد سازمانی
امید فاضلی
نام کارمند :امید نام خانوادگی:فاضلی
سمت سازمانی :متصدی پیگیری شماره تماس :34444077