واحد سازمانی
مهدی اسلامی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:اسلامی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :326