واحد سازمانی
اکبر  امجدی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:امجدی
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :34440496