واحد سازمانی
عیسی امیدواری
نام کارمند :عیسی نام خانوادگی:امیدواری
سمت سازمانی :مسئول آسفالت شماره تماس :239