واحد سازمانی
مهدی جعفرزاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:جعفرزاده
سمت سازمانی :رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شماره تماس :34441723