واحد سازمانی
صمد پاسبانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:پاسبانی
سمت سازمانی :مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد شماره تماس :34414302