واحد سازمانی
مهدی حامد زارع
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:حامد زارع
سمت سازمانی :مسئول صندوق شماره تماس :34391665