واحد سازمانی
صمد سجلاتی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:سجلاتی
سمت سازمانی :مسئول نوسازی شماره تماس :287