واحد سازمانی
پروین رستمی
نام کارمند :پروین نام خانوادگی:رستمی
سمت سازمانی :کارشناس منابع انسانی شماره تماس :270