واحد سازمانی
جمشید نقش کار
نام کارمند :جمشید نام خانوادگی:نقش کار
سمت سازمانی :معاون فنی و عمرانی شماره تماس :34403335